Foto 1 Medezeggenschapsraad

De MR?
Op dit moment zitten Renate Rutter en Gabriëlle van der Kooij als ouders in de MR. Vanuit het personeel zijn dit Jellie Zijlstra, Agnes Leffring, Tjitske Rosier en Marijke Schuiling.
Wat is dat dan, de MR?
In de MR van onze school, praten en beslissen ouders en personeel samen over schoolzaken. De MR bestaat uit zes leden, drie ouderleden en drie personeelsleden. De MR houdt jaarlijks ongeveer zes vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken ter tafel. Onze directeur, Jan Toonstra, schuift bij elke vergadering aan om ons te informeren over lopende zaken.
Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, voor andere zaken is alleen een advies of meedenken gewenst. U kunt denken aan bijvoorbeeld: uitbreiding en groei van de school, het 5-gelijke-dagen-model, het verkeersplein aan de Hoofdweg, het werkverdelingsplan, het vakantierooster en de bemensing

Mocht U met ons in contact willen komen, dan kunt u de MR bereiken via:
mr@dewingerd-damwald.nl

 

Jaarplan MR De wingerd 2020-2021

Jaarverslag van 2019-2020 MR De Wingerd

 

De agenda en de notulen van de GMR kunt u opvragen bij het secretariaat van de GMR: gmr@so-fryslan.nl