De MR?

Op dit moment zitten Gabriëlle van der Kooij (voorzitter) Dineke Visser, Gerrie Roorda en Melanie Jager als ouders in de MR. Vanuit het personeel zijn dit Jellie Zijlstra, Tjitske Rosier, Marijke Schuiling en Agnes Kemper.

Wat is dat dan, de MR?

In de MR van onze school, praten en beslissen ouders en personeel samen over schoolzaken. De MR bestaat uit 8 leden, vier ouderleden en vier personeelsleden. De MR houdt jaarlijks ongeveer zes vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken ter tafel. Onze directeur schuift bij elke vergadering aan om ons te informeren over lopende zaken.

Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, voor andere zaken is alleen een advies of meedenken gewenst. U kunt denken aan bijvoorbeeld: uitbreiding en groei van de school, het werkverdelingsplan, het werken in drie teams, communicatie, het vakantierooster en de bemensing.

Mocht U met ons in contact willen komen, dan kunt u de MR bereiken via:
mr@dewingerd-damwald.nl

 

Jaarplan MR De wingerd 2023-2024

Jaarverslag MR De Wingerd 2022-2023

 

De agenda en de notulen van de GMR kunt u opvragen bij het secretariaat van de GMR: gmr@so-fryslan.nl