Het onderwijs op onze school

Op VSO De Wingerd doen we alles aan de ontwikkeling van uw dochter of zoon. Dit doen we via goed, passend onderwijs én via goede faciliteiten daaromheen. Al het onderwijs staat in het teken van 

Ons team

De algehele leiding van VSO De Wingerd school ligt bij de directeur. De dagelijkse leiding van de VSO-afdeling ligt bij de teamleider. De directeur van de school vormt samen met de teamleiders van het SO en het VSO het managementteam (of MT).

Het lesgeven in de groepen gebeurt door de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Elke groep krijgt, indien mogelijk, les van hooguit twee verschillende groepsleerkrachten. Elke school voor speciaal onderwijs heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). Hierin zitten naast de directeur en de teamleider, ook de schoolarts, maatschappelijk werker, orthopedagoog en intern begeleiders. De twee interne begeleiders coördineren de leerlingenzorg en begeleiden de leerkrachten bij de keuze voor het leerstofaanbod.

De vakken voor de reguliere groepen

Deze leerlingen bereiden we vooral voor op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Theorievakken:

• Nederlandse taal en communicatie

• rekenen

• sociaal-emotionele ontwikkeling

• oriëntatie op mens en wereld

• culturele oriëntatie en creatieve expressie

• bewegingsonderwijs

Praktijkvakken:

• sector techniek

• sector zorg en welzijn

• sector economie

• sector land- en tuinbouw

 

 

De vakken voor de EMB-groepen

Voor deze leerlingen is het onderwijs vooral gericht op communicatie en praktische redzaamheid. De praktijkvakken voor EMB- leerlingen worden in de praktijklokalen gegeven. Naast onze gewone faciliteiten hebben EMB- groepen ook de beschikking over een snoezelruimte, bewegingslokaal en een fysiotherapieruimte.

Theorievakken:

• Nederlandse taal en communicatie

• sociaal-emotionele ontwikkeling

• spelontwikkeling

• sensomotorische ontwikkeling

• oriëntatie op mens en wereld (praktische redzaamheid)

• culturele oriëntatie en creatieve expressie

• bewegingsonderwijs

Praktijkvakken:

• sector arbeidsmatig creatief

• sector zorg en welzijn

• sector land- en tuinbouw

Drie onderwijsfases

Hoe ouder de leerlingen worden, hoe verder ze zich gaan richten op hun uitstroom. Ofwel, op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding. Verspreid over de jaren is het onderwijs verdeeld in de volgende fases:

Fase 1  Algemene theorie- en praktijklessen. Aan het eind kiezen de leerlingen voor twee sectoren.

Fase 2  Theorie- en praktijklessen gericht op de twee gekozen sectoren. Verspreid over twee jaren doen ze ook een begeleide interne en externe stage.

Fase 3  De leerlingen kiezen nu één sector. Ze volgen theorie- en praktijklessen die daarop gericht zijn. Vanaf 16 jaar doen ze ook een zelfstandige externe stage.

Hoe deze fases zijn opgebouwd ziet u in onderstaande infographic.

Een greep uit onze faciliteiten

• buitenschoolse opvang

• gymzaal

• zwembad

• schoolarts

• fysiotherapeut

• logopedist

• maatschappelijk werker

• ergotherapeut

• gedragsdeskundige

• kook- en woonsimulatielokaal

• woonsimulatielokaal

• technieklokaal

• land- en tuinbouwlokaal

• lokaal waar arbeidsmatig creatief wordt gegeven

Leeropbrengsten

Hoe ontwikkelt uw dochter of zoon zich op onze school? Om dit in kaart te brengen, verzamelen we allerlei leerprestaties. We noemen dit de leeropbrengsten. Op onze school houden we leeropbrengsten bij over:

 • intelligentie (IQ)
 • ontwikkelingsperspectief (OPP)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • leergebiedoverstijgende doelen

Bekijk hieronder hoe onze leerlingen in het schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd naar een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding.

Binnen de school kunnen de leerlingen branchegerichte certificaten halen.

De school biedt de volgende branches intern aan:

 • Werken in groen
 • Werken in de schoonmaak (microvezel)
 • Werken in de keuken
 • Werken in het schoolmagazijn

Ontwikkelingsperspectief

Wat is voor uw dochter of zoon haalbaar in het VSO? En wat is na het VSO de meest geschikte werk- en/of woonplek? Deze zaken houden we continu bij in een zogeheten ontwikkelingsperspectief (OPP). Hier beginnen we al mee zodra uw dochter of zoon bij ons op school komt. In het OPP staan persoonlijke kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook omschrijven we welke doelen en algemene werkcompetenties we willen bereiken. Gaandeweg de schooltijd omschrijven we ook het uitstroomperspectief. Ofwel: wat is de meest waarschijnlijke werk- en/of woonplek van uw dochter of zoon na het VSO. We stellen het OPP ieder jaar bij en bespreken dit dan ook samen met de leerling en met u als ouder/verzorger.

Ouderactiviteitencommissie

Hierin zitten ouders van leerlingen op onze school. Zij vergaderen vier maal per schooljaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders/verzorgers en leerlingen. Leerkrachten kunnen de commissie ook vragen om mee te helpen aan activiteiten zoals het zomerfeest, de sportdag en andere evenementen.

Klachten

Iedereen op school doet z’n best, maar soms kan er toch iets misgaan. U hebt dan meerdere manieren om een klacht in te dienen.

 • Klacht over de leerkracht of iets in de klas
  Bespreek dit persoonlijk met de leerkracht, meestal komt u er samen wel uit. Lukt dit niet, bespreek uw klacht dan met de teamleider.
 • Klacht over andere zaken op school
  Bespreek dit met de directeur. Komt u er niet uit? Meld uw klacht dan bij de contactpersoon van onze school: Jeltsje de Vries, tel. 0511-421330 (school). Zij kan u desgewenst doorverwijzen naar andere (landelijke) klachtenorganisaties, waaronder de GGD en de onderwijsinspectie. Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie. Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers, tel. 070-3020836.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor onze school is Reintsje Miedema van GGD Fryslân. U kunt contact met haar opnemen door via mail of door te bellen met tel. 088-2299536.

Pestcoördinator

De pestcoördinatoren zijn Marijke Schuiling en Ellen Donker. Zij zijn bereikbaar via mail of tel. 0511-421330 (school).

Time-out, schorsing en meer

Onze school moet de sociale veiligheid garanderen voor leerlingen en personeel. Hoe we dit doen, staat in ons Veiligheidsbeleid. Hierin staat ook wat we doen om de rust te herstellen bij incidenten met leerlingen. Er zijn dan diverse mogelijkheden. Bent u het hier niet mee eens, overleg dit dan met de contactpersoon van onze school.

 • Time-out
  Heeft een leerling de gedragsregels van de school ernstig overtreden? Dan kunnen we hem of haar tijdelijk naar huis sturen: dit noemen we een time-out.
 • Schorsing
  Misdraagt de leerling zich opnieuw ernstig? Dan kunnen we hem of haar schorsen voor één tot vijf dagen. We gebruiken deze periode om samen met u als ouder/verzorger te bespreken hoe het verder moet.
 • Weigering
  Misdraagt de leerling zich meermalen ernstig? Dreigt er ernstige verstoring van rust en orde? Of kan onze school niet (langer) de juiste ondersteuning bieden? Dan kunnen we besluiten om de leerling te weigeren. Onze school is verplicht om eerst een plek te vinden op een andere school of instelling.