Het onderwijs op onze school

Op VSO De Wingerd doen we alles aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we via goed, passend onderwijs én via goede faciliteiten daaromheen.

Ons team

De leiding van VSO De Wingerd (ook wel managementteam of MT genoemd) ligt bij de directeur en de teamleider. Zij krijgen assistentie van drie interne begeleiders. De theoretische lessen worden gegeven door groepsleerkrachten en de praktijklessen door praktijkleerkrachten. Het lesgeven in de groepen gebeurt door de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Elke groep krijgt, indien mogelijk, les van hooguit twee verschillende groepsleerkrachten.

De vakken voor de reguliere groepen

Deze leerlingen bereiden we vooral voor op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Theorievakken:

• Nederlandse taal en communicatie

• rekenen

• sociaal-emotionele ontwikkeling

• oriëntatie op mens en wereld

• culturele oriëntatie en creatieve expressie

• bewegingsonderwijs

Praktijkvakken:

• sector techniek

• sector zorg en welzijn

• sector economie

• sector land- en tuinbouw

De vakken voor de EMB-groepen

Voor deze leerlingen is het onderwijs vooral gericht op communicatie en praktische redzaamheid.

Theorievakken:

• Nederlandse taal en communicatie

• sociaal-emotionele ontwikkeling

• spelontwikkeling

• sensomotorische ontwikkeling

• oriëntatie op mens en wereld (praktische redzaamheid)

• culturele oriëntatie en creatieve expressie

• bewegingsonderwijs

Praktijkvakken:

• sector arbeidsmatig creatief

• sector zorg en welzijn

• sector land- en tuinbouw

Drie onderwijsfases

Hoe ouder de leerlingen worden, hoe verder ze zich gaan richten op hun uitstroom. Ofwel, op een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding. Verspreid over de jaren is het onderwijs verdeeld in de volgende fases:

Fase 1  Algemene theorie- en praktijklessen. Aan het eind kiezen de leerlingen voor twee sectoren.

Fase 2  Theorie- en praktijklessen gericht op de twee gekozen sectoren. Verspreid over twee jaren doen ze ook een begeleide interne en externe stage.

Fase 3  De leerlingen kiezen nu één sector. Ze volgen theorie- en praktijklessen die daarop gericht zijn. Vanaf 16 jaar doen ze ook een zelfstandige externe stage.

Hoe deze fases zijn opgebouwd ziet u in onderstaande infographic.

Ontwikkelingsperspectief

Wat is voor uw dochter of zoon haalbaar in het VSO? En wat is na het VSO de meest geschikte werk- en/of woonplek? Deze zaken houden we continu bij in een zogeheten ontwikkelingsperspectief (OPP). Hier beginnen we al mee zodra uw dochter of zoon bij ons op school komt. In het OPP staan persoonlijke kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook omschrijven we welke doelen en algemene werkcompetenties we willen bereiken. Gaandeweg de schooltijd omschrijven we ook het uitstroomperspectief. Ofwel: wat is de meest waarschijnlijke werk- en/of woonplek van uw dochter of zoon na het VSO. We stellen het OPP ieder jaar bij en bespreken dit dan ook samen met de leerling en met u als ouder/verzorger.

Uitstroom ná het voortgezet speciaal onderwijs

In onderstaande video zie u hoe onze leerlingen in het schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd naar een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding.