Onze school

Missie

De Wingerd wil zo optimaal mogelijk passend onderwijs creëren, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. In een veilige leeromgeving met rust, duidelijkheid en structuur, kunnen alle leerlingen zich zo goed mogelijk voorbereiden op een eigen (geïntegreerde) plaats in de samenleving. We werken vanuit een christelijke grondslag met respect voor elk geloof of geloofsovertuiging. Gastvrijheid, gemoedelijkheid, warmte, respect en wederzijds vertrouwen vormen de leidraad voor het (samen)werken van alle medewerkers binnen onze school.

 

Identiteit

De Wingerd is een algemeen christelijke (ook wel interconfessioneel genoemd) school, wat wil zeggen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen geloofsrichtingen. De bijbel is ons uitgangspunt van denken en doen, maar dat wil niet zeggen, dat alleen katholieke- en protestantse leerlingen worden toegelaten. Alle leerlingen die zijn aangewezen op een school voor (v)so zijn welkom op de Wingerd. Wel moeten niet-christelijke ouders er rekening mee houden, dat we een christelijke school zijn en dat zij de identiteit van de school moeten respecteren.

 

Historie en ligging

De geschiedenis van onze school begint op 16 maart 1938. In dat jaar werd besloten tot de oprichting van een vereniging tot stichting en instandhouding van een Christelijke school voor Buitengewoon Onderwijs in Noordoost Friesland te Dokkum. De naam van de school was de Prinses Irene school. De school telde 24 leerlingen en was een afdeling van de Beatrixschool. In 1964 werd de Prinses Irene school zelfstandig en het bestuur maakte plannen voor de bouw van een nieuwe school met internaat, die in 1970 verwezenlijkt werden. De nieuwe school werd in Damwâld gebouwd en kreeg de naam Stichting De Wingerd. De Wingerd startte met 38 leerlingen en de jongens en meisjes zaten in aparte klassen. De begeleiding bestond uit het hoofd, twee leerkrachten en een assistente.

Op dit moment hebben we op De Wingerd een SO-afdeling (4 t/m 12 jaar) en een VSO-afdeling (12 t/m 18-20 jaar).

In een aantal groepen  wordt het accent gelegd op een combinatie van zorg en onderwijs. Deze groepen zijn bedoeld voor de meer kwetsbare leerlingen. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn die heel langzaam leren, leerlingen waarbij het autisme een sterke rol speelt in hun gedrag of leerlingen die op een extra wijze zorg nodig hebben.

De leerlingen komen uit de regio Noord en Noordoost Friesland. Tegenwoordig bezoeken ongeveer 200 leerlingen De Wingerd en zijn er een 90-tal medewerkers. Sinds januari 2011 zitten we, samen met het KDC ‘It Lytshûs’ van Talant, in een nieuw gebouw.

De Wingerd ligt aan de noordkant  van het dorp Damwâld. De leerlingen komen uit een veel grotere regio. Tot ons ‘voedingsgebied’ kunnen we Noordwest, Noord- en Noordoost Friesland rekenen. Met andere woorden; de leerlingen komen uit diverse richtingen naar De Wingerd.

 

Doelgroep

De Wingerd is bestemd voor leerlingen met een blijvende beperking in het leren. Naast de leerproblemen is er ook vaak sprake van bijkomende problemen, zoals: een autisme spectrum stoornis (ASS), motorische problemen, spraak- en taalproblemen, visuele en/of auditieve problemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Onze school is verdeeld in 2 afdelingen: een SO-(4 t/m 12 jr.) en een VSO-afdeling (12 t/m 18-20 jr.).

De samenstelling en grootte van de groepen is een voortdurend aandachtspunt op onze school. De groepsgrootte varieert van 9 t/m +20 leerlingen. Dit is afhankelijk van de leeftijd in combinatie met de beperking en de plaatsing in het SO of VSO. Aan het begin van een schooljaar worden de groepen ingedeeld. Afhankelijk van de aanmelding van nieuwe leerlingen rond de kerstvakantie, kan het  gebeuren dat er wijzigingen in de groepsindeling gemaakt moet worden. Mocht dit het geval zijn wat eerder uitzondering dan regel is, dan wordt met de betrokken ouders contact op genomen.

schooltijden en vakanties

Maandag 8.30 uur tot 15.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 15.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 15.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 15.00 uur

 

Leerlingen zijn ’s morgens vanaf 8.15 uur welkom op school.

De leerlingen hebben een ochtendpauze van een kwartier. De middagpauze duurt een half uur.

 

Pauzetijden VSO:

10.15 – 10.30 VSO1 t/m 9
12.15 – 12.45 VSO 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 8
12.45 – 13.15 VSO 7, 9 & 10

 

Schoolvakanties 2017 – 2018  
Herfstvakantie 21-10-2017 t/m 29-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Paasweekend 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie 28-04-2018 t/m 13-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 21-07-2018 t/m 02-09-2018

 

Belangrijke data  
Ouderavond VSO ontmoet 14 september 2017
Studiedag 29 september 2017 (leerlingen vrij)
Koffieochtend VSO 13 november 2017
Kerstviering klein VSO/BG 20 december 2017
Schoolreis BG 8 januari 2018
Voetbaltoernooi Februari 2018
Oudergesprekken 19 t/m 23 februari 2018
Open dag 7 maart 2018
Studiedag 21 maart 2018 (leerlingen vrij)
Paasviering groot VSO/BG 28 maart 2018
Studiedag 26 april 2018 (leerlingen vrij)
Sportdag 14 mei 2018
Koffieochtend VSO 17 mei 2018
Studiedag 25 mei 2018 (leerlingen vrij)
Studiedag 28 mei 2018 (leerlingen vrij)
Kampweek/schoolreis 25 t/m 29 juni 2018
Oudermiddag nieuwe leerlingen 12 juli 2018
Oudergesprekken 2 t/m 6 juli 2018
Afscheidsmiddag schoolverlaters 13 juli 2018
Wisselmorgen 18 juli 2018

 

Taken en bevoegdheden

De schoolleiding (het managementteam of MT) bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Zij hebben hun taken verdeeld. Samen sturen zij de organisatie aan. De directeur is eindverantwoordelijk. Het MT heeft geen lesgevende taken. Er is een teamleider SO en een teamleider VSO. In het VSO zijn er drie Intern Begeleiders. De Intern Begeleiders sturen de leerlingenzorg aan en adviseren het MT over het onderwijsleerproces.

In de groepen werken de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Een groep krijgt, indien mogelijk, les van niet meer dan twee verschillende groepsleerkrachten. De meeste groepen hebben een onderwijsassistent(e). De onderwijsassistent(e) werkt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

In alle groepen kunnen stagiairs werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.