1.                Bevoegd gezag – SO FRYSLÂN

De Wingerd is bestuurlijk ondergebracht bij de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân.

Het besturingsmodel van de stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

 

Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.

De Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân kent een systeem van mandatering van bevoegdheden van het College van Bestuur naar de directeuren.

Het uitgangspunt bij de mandatering van bevoegdheden is, dat centraal (bovenschools) wordt behandeld wat bedrijfseconomisch, onderwijskundig en personeelsmatig van belang is en dat gedecentraliseerd (op school) wordt wat mogelijk en verantwoord is. Het streven is er daarbij op gericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.

 

Het College van Bestuur werkt op het bestuursbureau met een bovenschoolse staf. Deze bestaat uit adviseur personeel, adviseur financiën en een ambtelijk secretaris.

De adviseur personeel adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

De adviseur financiën adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van de financiën. De ambtelijk secretaris ondersteunt het College van Bestuur.

 

2.                De Raad van toezicht – College van bestuur

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

De heer J. Schagen (voorzitter)

De heer J.A. Jellema (vice-voorzitter)

Mevrouw A.J. Dikken

De heer J. Bits

De heer C. Joosen

De heer P. Kingma

De heer C.G.M.M. Schellens

 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:

De heer Geert Diever (voorzitter)

Mevrouw Mirjam Pruiksma

 

3.                Bestuursbureau

Het bestuursbureau wordt – naast de leden van het College van Bestuur – bemand door:

Adviseur personeel:                         Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda

Adviseur financiën:                           Peter Faber

Ambtelijk secretaris:                        Erik Jansen

 

Bestuursbureau SO Fryslân

Morra 2-3

9204 KH  Drachten

tel. 0512-584594

e-mail: info@so-fryslan.nl

website: www.so-fryslan.nl

4.              De Scholen

De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO-Fryslân:

– Piet Bakkerschool in Sneek (SO en VSO)

– De Wingerd in Damwoude (SO en VSO)

– Talryk in Drachten (VSO)

– Kleurryk in Drachten (SO)

– It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)

– School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)

– Duisterhoutschool in Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)

5.              Medezeggenschap (MR en GMR)

Als er onder een bevoegd gezag meerdere scholen vallen is er een wettelijke verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te stellen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van de MR’en van de scholen en komt regelmatig bijeen om te vergaderen en te overleggen met het bevoegd gezag. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. Er komen zaken aan de orde die voor alle scholen binnen SO Fryslân van belang zijn.

De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De mensen die zitting hebben in de GMR doen dat namens de MR van één van de scholen.

De voorzitter van de GMR is mevr. Saapke de Groot.

Het mailadres van de GMR van SO Fryslân is gmr@so-fryslân.nl .

 

De MR vertegenwoordigt de belangen van de kinderen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. Het is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR reglement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding.

6.                Organogram

De Wingerd is bestuurlijk ondergebracht bij de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân.
Het besturingsmodel van de stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.
De Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân kent een systeem van mandatering van bevoegdheden van het College van Bestuur naar de directeuren.

Het uitgangspunt bij de mandatering van bevoegdheden is, dat centraal (bovenschools) wordt behandeld wat bedrijfseconomisch, onderwijskundig en personeelsmatig van belang is en dat gedecentraliseerd (op school) wordt wat mogelijk en verantwoord is. Het streven is er daarbij op gericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.

Het College van Bestuur werkt op het bestuursbureau met een bovenschoolse staf. Deze bestaat uit adviseur personeel, adviseur financiën en een ambtelijk secretaris.
De adviseur personeel adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

De adviseur financiën adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van de financiën. De ambtelijk secretaris ondersteunt het College van Bestuur.

organogram so fryslan