Betrokken ouders zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Om ervoor te zorgen dat we gehoor geven aan de mening van ouders nemen we tweejaarlijks een ouderenquête af. 

 

Dit schooljaar hebben we in februari ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over het onderwerp: ‘Ontwikkelingsperspectief en de voortgangsgesprekken’.

Meer dan de helft van de ouders (55,6%) heeft de vragenlijst ingevuld. Hier zijn we erg blij mee! Uit de vragenlijst komt naar voren dat u als ouders erg tevreden bent over de inhoud van het OPP en de voortgangsgesprekken rondom de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Ouders hebben waardevolle opmerkingen en aanbevelingen gegeven die wij gebruiken om het OPP en de voortgangsgesprekken te kunnen optimaliseren.

 

In juli is er door ouders een vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’ ingevuld. In totaal hebben 49 ouders de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestond uit 3 onderdelen: Algemeen, Incidenten en Acties. Op het onderdeel ‘Algemeen’ werd een gemiddelde score van 3,62 gegeven op een vierpuntsschaal. Vooral de items die iets zeggen over hoe respectvol teamleden met ouders/verzorgers en leerlingen omgaan, scoren hoor (3,83 en 3,79).

De scores op het onderdeel ‘incidenten’ zijn niet betrouwbaar, omdat er tijdens het verwerken van de scores is gebleken dat er ouders zijn geweest die een 4-score (volledig mee eens) hebben toegekend aan de items (pesten via sociale media, diefstal en seksuele intimidatie), terwijl, gezien de samenstelling van de groep en na analyse, kan worden geconcludeerd dat bovenstaande incidenten niet voorkomen in deze groep. Het is onduidelijk of er in andere groepen ook ouders zijn geweest die de items op deze manier hebben gescoord. Het onderdeel ‘incidenten’ geeft dus een vertekend beeld. Op basis van deze scores kan geen analyse worden gemaakt.

Wat de acties van school betreft, geven de ouders een gemiddelde score van 3,61. Ouders vinden de school toegankelijk wanneer ze een probleem willen bespreken (3,85).

Ondanks de onbetrouwbare score op ‘incidenten’ zijn we als school tevreden over de beide andere onderdelen.