We hebben dit schooljaar een start gemaakt met een nieuw opbrengstenschema. Hierin zijn gegevens verwerkt zoals IQ, OPP, Sociaal Emotionele Ontwikkeling (vanuit AuReCoOl) en leergebiedoverstijgende doelen. Deze gegevens worden verzameld en vervolgens op school-, groeps- en leerlingniveau geanalyseeerd. Opvallende zaken worden besproken en op basis van deze analyses worden keuzes gemaakt om het onderwijs te verbeteren. Komend schooljaar zullen we de gegevens verder uitwerken en presenteren.