Algemeen

Niet alle leerlingen binnen het VSO hebben de zelfde begeleiding en ondersteuning nodig in hun toekomstige wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  Afhankelijk van de mogelijkheden t.a.v. hun toekomst wordt een uitstroomperspectief vastgesteld door de CvB (Commissie van Begeleiding). Als een leerling op school komt wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP staat het uitstroomperspectief van de leerling en de onderbouwing daarvan. Op de Wingerd kunnen leerlingen het uitstroomperspectief arbeid (A1) of dagbesteding (D) krijgen. Binnen de dagbesteding onderscheiden we 3 verschillende vormen arbeidsmatige dagbesteding (D3), taak- en activiteitgerichte dagbesteding (D2) en belevingsgerichte dagbesteding (D1). In het OPP staan leerling kenmerken, didactisch niveau, belemmerende en bevorderende factoren, onderwijsbehoeften en ondersteuning die leerling nodig heeft.  Op basis van deze gegevens komt er een uitstroomperspectief in het OPP te staan. Het OPP wordt met ouders besproken en door de Commissie van Begeleiding vastgesteld. In de onder -en middenbouw wordt er gewerkt met groepsplannen.

Gedurende het schooljaar zijn er twee voortgangsbesprekingen, tussen  ouders en leerkracht,  om de ontwikkeling van hun zoon/dochter bespreken. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om, tijdens deze voortgangsbesprekingen, een gesprek aan te gaan met specialisten en/of vakleerkrachten. Op de voortgangsbespreking  in februari wordt de voortgang besproken en aan het eind van het schooljaar, in juni, worden de jaardoelen geëvalueerd en de nieuwe jaardoelen voor het volgend schooljaar vastgesteld. Gedurende het schooljaar hebben verschillende disciplines binnen school regelmatig overleg over de voortgang van de ontwikkeling van de leerling.

 

Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werker is er ter ondersteuning van de school (commissie van begeleiding), de ouders, leerkrachten en leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker heeft een uitgebreide kennis van externe zorg- en hulpverlening.

Onze maatschappelijk werker is: Marina Rozema. Zij is naast haar werk op school, tevens werkzaam voor MEE Friesland. U kunt haar advies vragen over allerlei zaken in het leven van u en uw kind, bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen, bemiddeling naar zorg- en hulpverlenende instanties, als het thuis niet lekker loopt (opvoedings-, relatie-, financiële problemen), vragen over wonen en de toekomst van uw kind, etc. Schroom niet om uw vragen te stellen.

Onze maatschappelijk werker is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdagochtend. U kunt dan binnenlopen voor een korte vraag of de school bellen en verzoeken om een afspraak. Bij nieuwe leerlingen gaat de schoolmaatschappelijk werkster op huisbezoek.

E-mail: m.rozema@dewingerd-damwald.nl

 

De verwijsindex

Sinds het voorjaar van 2010 heeft onze school een convenant  met het VIF-ZiZeO (Verwijsindex Fryslân Zicht op Zorg en Onderwijs). De verwijsindex is een digitaal instrument waarmee professionals- zoals hulpverleners, beroepskrachten binnen scholen en begeleiders- kinderen en jongeren tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben kunnen registreren.

 

Hoe werkt de verwijsindex?

De verwijsindex Fryslân is alleen toegankelijk voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Als zij zich zorgen maken over een kind of jongere, geven zij een signaal af in de verwijsindex. Bij twee of meerdere signalen ontstaat er een match tussen betreffende professionals. Zij nemen in een vroeg stadium contact met elkaar op en maken een gezamenlijk plan van aanpak zodat het kind, de jongere en ouders snel passende hulp krijgen.

De verwijsindex Fryslân is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Belangrijk wanneer een kind gaat verhuizen.

In de Commissie van Begeleiding  (zie ook hoofdstuk C.1) van De Wingerd worden leerlingen met uitzonderlijke problemen besproken en indien nodig gemeld bij de verwijsindex Fryslân. De leden van de CvB bespreken ook voor wie en wanneer het nodig is te participeren in een gezamenlijk overleg om de problemen rondom een leerling/kind op te lossen.