Afgelopen schooljaar hebben we de volgende kwaliteitskaarten gescoord:

  • Leerstofaanbod VSO

Norm: 3,0/Score: 2,91

De school heeft een onvoldoende gemiddelde score behaald. Een verklaarbare score, omdat de onderdelen die onvoldoende scoren al een plekje hadden binnen het jaarplan 2016-2017.

We zijn op De Wingerd druk bezig met het verbeteren van de leerlijn en het aanbod voor rekenen! Daarnaast hebben we afgelopen schooljaar met het hele team een keuze gemaakt voor een methode voor Sociaal emotionele ontwikkeling, namelijk ‘De Vreedzame School’. Mooie ontwikkelingen, waar we erg trots op zijn. Onder het kopje ‘jaarverslag en jaarplan’ kunt u hier meer over lezen.

  • Zorg en Begeleiding

Norm: 3,3/Score: 3,34

De school is tevreden met de score die is behaald op deze kwaliteitskaart.

We zijn erg tevreden over de cyclus leerlingenzorg binnen onze school. Het OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Het is ons ‘spoorboekje’ om de met u vastgestelde uitstroombestemming te kunnen bereiken. Uit de ouderenquête die we in februari hebben gehouden kwam naar voren dat u als ouders ook erg tevreden bent over het OPP.

Het onderdeel ‘mentorschap’ heeft onze aandacht. Afgelopen schooljaar hebben we een visie ontwikkeld op mentorschap en komend schooljaar is het de bedoeling om de organisatie hiervan verder uit te werken, zodat we halverwege het schooljaar een start kunnen maken met het werken met mentoren. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘jaarverslag en jaarplan’.

  • Didactisch handelen

Norm: 3,3/Score: 3,12

Volgens de normen van de inspectie (3,0) scoort de school voldoende, volgens de norm gesteld door SO Fryslân scoort de school net niet voldoende.

We zijn goed bezig wat didactisch handelen betreft. Leerkrachten geven een duidelijke uitleg van de leerstof, realiseren een taakgerichte werksfeer en betrekken de leerlingen actief bij de onderwijsactiviteiten. Toch willen we deze score graag zien stijgen naar de gestelde norm.