Soms vinden er op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Heeft u een klacht of wilt u een gebeurtenis of voorval aan de orde stellen waar u het niet mee eens bent, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de school.

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie en heeft een (interne) contactpersoon en een (externe) vertrouwenspersoon.

Een klacht wat nu?

Gaat het om een gebeurtenis in de klas, dan is een gesprek met de leerkracht meestal voldoende om het voorval uit te praten of om uitleg te krijgen.

Als u een klacht heeft over de leerkracht, dan gaan we ervan uit dat u eerst uw klacht bespreekt met de leerkracht zelf. Het kan voorkomen dat u na één of meer gesprekken met de leerkracht er niet uit komt. U kunt dan de klacht indienen bij de directeur.

Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken (niet gericht op klas of leerkracht), dan kunt u ook contact opnemen met de directeur.

Als u er niet in slaagt het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich melden bij de contactpersoon van de school. De contactpersoon geeft u informatie over de klachtenregeling en kan u doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst van GGD Fryslân en zal uw klacht in behandeling nemen of u doorverwijzen naar de landelijke klachtencommissie waarbij het bevoegd gezag van de school aangesloten is.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie.

 

Contactpersoon:                             tel.nr. 0511-421330 (school)

Vertrouwenspersoon:                 mw. Reintsje Miedema; GGD Fryslân, tel.nr. 088-2299536
Email: r.miedema@ggdfryslan.nl

Landelijke Klachtencommissie: mw. mr. A.C. Melis-Grollers, tel. nr. 070-3020836

Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. nr. 0900-11131111