Wat hebben we veel bereikt afgelopen schooljaar!! Dit zijn de highlights van het afgelopen schooljaar:

We hebben een prachtige leerlingkantine gekregen, onze gang heeft een echte VSO-uitstraling gekregen en we zijn erg blij met de VSO-tuin die bij Land- en Tuinbouw is aangelegd.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben als team onze visie op rekenonderwijs vastgesteld en beschreven wat wij belangrijk vinden als het om rekenen gaat. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn rekenen.

Er is een opzet gemaakt voor de nieuwe werkwijze VSO, we hebben onze visie op Mentorschap en het gebruik van het Digitaal Portfolio vastgesteld, vakleerkrachten en stagecoördinatoren hebben zich georiënteerd op werknemersvaardigheden. Bij Zorg&Welzijn is gewerkt aan de doelen voor de branchegerichte cursus ‘Werken in de schoonmaak’. Er zijn vier leerlingen die in juni examen hebben gedaan en ze zijn alle 4 geslaagd!

 

 

Tijdens de studiedag in april hebben we als team unaniem gekozen voor ‘De Vreedzame School’, een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling.

Binnen de EMB-groepen is er een start gemaakt met het vullen van het communicatiepaspoort voor iedere leerling. De leerlijn taakontwikkeling is ingevuld en opgenomen in het OPP van de EMB-groepen.

Naar aanleiding van het jaarverslag hebben we als VSO keuzes gemaakt voor de onderwerpen waar we komend schooljaar mee aan de slag gaan:

Komend schooljaar wordt de rekenlijn verder ontwikkeld en wordt er een passend aanbod aan gekoppeld. Daarbij wordt de samenhang tussen het rekenaanbod en de praktijkvakken zichtbaar gemaakt. Als een leerling t/m 10 rekent en daarbij concreet materiaal nodig heeft, wat mag de praktijkdocent van Techniek dan van deze leerling verwachten wanneer hij latjes moet opmeten en zagen?

Er wordt een start gemaakt met het werken volgens de nieuwe werkwijze VSO waar o.a. mentorschap, digitaal portfolio, B.I.S. (Begeleide Interne Stage), B.E.S. (Begeleide Externe Stage) en Z.E.S. (Zelfstandige Externe Stage) onderdeel van uit maken. Ook krijgt Arbeidsmatig Creatief een vaste plek binnen het lesrooster.

In april is er een studiedag Sociaal Emotionele Ontwikkeling voor het team, waarna er een start wordt gemaakt met het werken met ‘De Vreedzame School’.

Binnen de EMB-groepen worden de taken ‘Catering’ en ‘Huishoudelijke dienst’ uitgewerkt in één-doostaken, zodat de leerlingen in de klas al worden voorbereid op de B.I.S. (Begeleide Interne Stage).

Daarnaast gaan we komend schooljaar aan de slag met OGW/HGW (Ontwikkelingsgericht werken/Handelingsgericht werken) zodat we ons het analyseren nog meer eigen kunnen maken!

Dit zijn in een notendop de belangrijkste onderdelen uit de schoolontwikkeling voor komend schooljaar. Mocht u meer willen weten over de inhoud van het jaarverslag of het jaarplan, dan kunt u contact opnemen met de school.